Privacystatement

Independent Search – privacystatement

Independent Search respecteert de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Independent Search verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Om de dienstverlening die Independent Search beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie Independent Search een samenwerking aangaat. Independent Search zal zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens omgaan.

Met dit privacystataement wil Independent Search u duidelijk maken waarom Independent Search bepaalde informatie verzamelt, hoe zij uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden Independent Search de informatie aan u of anderen verstrekken. De werkwijze van Independent Search is in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin samen met aanvullende documenten, nauwkeurig staat beschreven welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegeven worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

Independent Search gevestigd aan de Noorderenk 45, 7437 VT te Bathmen, Kamer van Koophandelnummer 50455311 heeft als hoofdactiviteit het samenbrengen van opdrachtgever en kandidaat. Independent Search bepaalt het doel en de middelen van de geven verwerking en is dus aan te merken als (verwerkings) verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens.
Independent Search verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft, of indien u door Independent Search wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die Independent Search aanbiedt.

Independent Search kan ook uw gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening, denk hierbij aan webpagina’s zoals Monsterboard, de Nationale Vacaturebank of LinkedIn. In dat geval zal Independent Search u benaderen of u interesse heeft om zich bij Independent Search in te schrijven conform de voorwaarden van Independent Search en met inachtneming van dit privacystatement. Heeft u geen interesse dan kan Independent Search relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door IndependentSearch te worden benaderd, te kunnen honoreren. Als u aan IndependentSearch persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy beleid daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving, zal Independent Search deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden en activiteiten.

 

Bij inschrijving:

NAW-gegevens, E-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven;

Profielgegevens, openbare gegevens en E-mailadres wanneer men verifieert via LinkedIn;
Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring;
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
Pasfoto op vrijwillige basis.

 

Aanvullende gegevens vanaf het moment dat u een project uit gaat voeren (arbeidsovereenkomst):

Nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het oringinele ID bewijs, werkvergunning.
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens.
Independent Search verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Alle eerdergenoemde informatie/gegevens die worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door Independent Search worden gebruikt voor de na volgende doeleinden:

 

Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het “bemiddelen”;
Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan;
Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
Om u per E-mail, telefoon en/of per post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
Om u op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;
Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, dan wel een opdracht (waaronder assessments);
Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering;
Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving.


Met wie kan Independent Search uw persoonsgegevens delen?
Independent Search kan uw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers en verwerkers die namens Independent Search diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan Independent Search ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 

Hoelang bewaart Independent Search uw gegevens?
Independent Search bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van Independent Search alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig wordt geacht, wij hanteren daarbij de volgende termijnen:

Voor kandidaten maximaal 2 jaar;
Voor medewerkers minimaal 7 jaar (op basis van de fiscale wetgeving);
Voor relaties maximaal 2 jaar.

 

Indien de toestemming niet wordt verleend of deze wordt tussentijds ingetrokken dan worden uw gegevens binnen 4 weken door Independent Search verwijderd.

 

Uw persoonlijke rechten
Bij Independent Search zijn we ons ervan bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruikt van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie beperking en bezwaar. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u ons mailen op: info@independentsearch.nl. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Independent Search. Wij zullen binnen 4 weken reageren op een dergelijk verzoek.

 

Cookies
Independentsearch.nl gebruikt functionele, analytische/tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet en smartphone.

Independentsearch.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Voor anonieme analyses maakt Independentsearch.nl gebruik van Google Analytics-cookies.

 

Independentsearch.nl heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
Het laatste octet van het IP-adres wordt hierbij gemaskeerd en “gegevens delen” is uitgezet.

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

IP-adressen
Independent Search kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden.

Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Beveiliging
Independent Search heeft passende technische- en organisatorische maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Independent Search heeft de nodige maatregelingen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door Independent Search genomen veiligheidsmaatregelingen, kan het vooromen dat anderen er toch in slagen deze maatregelingen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneindelijke doeleinden te gebruiken. Independent Search kan hiervoor nooit op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden
Independent Search besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van zijn website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Independent Search aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van Independent Search en/of socialemediakanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met een van de partners van Independent Search, relaties en/of adverteerders.

 

Wanneer u besluit om op een van de voorgenoemde links te klikken bent u zich ervan bewust dat die websites tevens hun eigen privacy- en cookieregelement hebben. Independent Search aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot eerdergenoemde regelementen van derde partijen.

 

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacy statement
Independent Search behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. Independent Search beveelt u aan om de website in de gaten te houden en de privacy statement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 22 mei 2018.

 

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Independent Search, dan kunt u schriftelijk of per E-mail contact met ons opnemen via info@independentsearch.nl.