Privacystatement

Independent Search - privacystatement

Independent Search respecteert de privacy van alle kandidaten, opdracht-
gevers en bezoekers van haar swebsite en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u aan Independent Search verschaft, ver-
trouwelijk wordt behandeld. 
Om de dienstverlening die Independent Search beschikbaar stelt goed uit
te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens  van ieder-
een met wie Independent Search een samenwerking aangaat. 
Independent Search zal zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens 
omgaan.
Met dit privacystataement wil Independent Search u duidlijk maken 
waarom Independent Search bepaalde informatie verzamelt, hoe zij 
uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden 
Independent Search de informatie aan u of anderen verstrekken.
De werkwijze van Independent Search is in overeenstemming gebracht 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin samen
met aanvullende documenten, nauwkeurig staat beschreven welke
persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfactiviteiten uw persoons-
gegeven worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.
Independent Search gevestigd aan de Noorderenk 45, 7437 VT te 
Bathmen, Kamer van Koophandelnummer 50455311 heeft als 
hoofdactiviteit het samenbrengen van opdrachtgever en kandidaat.
Independent Search bepaalt het doel en de middelen van de gevens-
verwerking en is dus aan te merken als (verwerkings) verantwoordelijke
in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens.

Independent Search verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft, of indien u door Independent Search wordt aangemeld om gebruik te maken van de

dienstverlening die Independent Search aanbiedt.

Independent Search kan ook uw gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat

u geinteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening, denk hierbij aan webpagina's zoals Monsterboard, de Nationale Vacaturebank

of LinkedIn. In dat geval zal Independent Search u benaderen of u interesse heeft om zich bij Independent Search in te schrijven conform de voorwaarden van Independent Search en met inachtneming van dit

privacystatement. Heeft u geen interesse dan kan Independent Search

relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door Independent

Search te worden benadert, te kunnen honoreren.

 

Als u aan Independent Search persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy

beleid daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft

verstrekt, digitaal of via inschrijving, zal Independent Search deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden en activiteiten.

 

Bij inschrijving:

  • NAW-gegevens, E-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkerva-

     ring, begeleidende brieven;

  • Profielgegevens, openbare gegevens en E-mail adres wanneer men verifeert via LinkedIn;
  • Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring;
  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgt of gedaan;
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
  • Pasfoto op vrijwillige basis. 

 

Aanvullende gegevens vanaf het moment dat u een project uit gaat voeren (arbeidsovereenkomst):

  • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het oringinele ID bewijs, werkvergunning.
  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens.

Independent Search verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of met de kandidaat, afgesloten overeenkomst t.a.v. haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

    Alle eerder genoemde informtie/gegevens die worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door Independent Search worden gebruikt voor de na volgende doeleinden:

 

  • Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het "bemiddelen";
  • Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan;
  • Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
  • Om u per E-mail, telefoon en/of per post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
  • Om u op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
  • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;
  • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, danwel een opdracht (waaronder assessments);
  • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controlles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
  • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering;
  • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan Independent Search uw persoonsgegevens delen?

Independent Search kan uw persoonsgegevens delen met opdrachtgevers en verwerkers die namens Independent Search diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan Independent Search ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoeland bewaart Independent Search uw gegevens?

Independent Search bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van Independent Search alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig wordt geacht, wij hanteren daarbij de volgende termijnen:

  • Voor kandidaten maximaal 2 jaar;
  • Voor medewerkers minimaal 7 jaar (op basis van de fiscale wetgeving);
  • Voor relaties maximaal 2 jaar.

 

Indien de toestemming niet wordt verleent of deze wordt tussentijds ingetrokken dan worden uw gegevens binnen 4 weken door Independent Search verwijderd.

Uw persoonlijke rechten

Bij Independent Search zijn we ons er van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruikt van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie beperking en bezwaar. Indien u hier gebruikvan wenst te maken kunt u ons mailen op:info@independentsearch.nl. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Independent Search. Wij zullen binnen 4 weken reageren op een dergelijk verzoek.

Cookies 

Independentsearch.nl gebruikt functionele, analytische/tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet en smartphone.

Independentsearch.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstelingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voor anonieme analyses maakt Independentsearch.nl gebruik van Google Analytics-cookies.

  • Independentsearch.nl heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt hierbij gemaskeerd en "gegevens delen" is uitgezet.

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

IP-adressen

Independent Search kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden.

Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen indentiteit vermeld.

Beveiliging

Independent Search heeft passende techniche- en organisatorische 
maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
Independent Search heeft de nodige maatregelingen genomen om te
verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden 
beschermd. Ondanks de door Independent Search genomen veiligheids-
maatregelingen, kan het vooromen dat anderen er toch in slagen deze
maatregelingen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneindelijke
doeleinden te gebruiken. Independent Search kan hiervoor nooit op enige 
wijze aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden

Independent Search besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van zijn website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Independent Search aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van Independent Search en/of socialemediakanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met een van de partners van Independent Search, relaties en/of adverteerders.

Wanneer u besluit om op een van de voorgenoemde links te klikken bent u zich er van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy- en cookieregelement hebben. Independent Search aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot eerder genoemde regelementen van derde partijen.

Toepasselijk recht   

Op dit privacy statement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacy statatement

Independent Search behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de laatste en geldende versie. Independent Search beveelt u aan om de website in de gaten te houden en de privacy statement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 22 mei 2018.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Independent Search, dan kunt u schriftelijk of per E-mail contact met ons opnemen via info@independentsearch.nl.